ജിപ്സി പടിയിറങ്ങുന്നു : സൈന്യത്തിന് ഇനി സഫാരി

ഭാരത സൈന്യത്തിന്റെ ട്രേഡ്മാർക്ക് വാഹനം മാരുതി ജിപ്സി പടിയിറങ്ങുന്നു . ഇനി ടാറ്റ സഫാരി സ്റ്റോം സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമാകും . ആദ്യപടിയായി 3200 സഫാരി സ്റ്റോമിന് ഉടൻ ഓർഡർ നൽകും.

മഹീന്ദ്രയുടെ സ്കോർപിയോയെ മറികടന്നാണ് സഫാരി സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമാകുന്നത്. മഞ്ഞിലും മലയിലും മറ്റ് ദുഷ്കര മേഖലകളിലും നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സഫാരി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

നിലവിൽ 30,000 ജിപ്സികളാണ് സൈന്യത്തിനുള്ളത് . ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇത് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം. സൈന്യത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമായിരുന്നു ജിപ്സിയെങ്കിലും ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ താത്പര്യപ്പെടുന്നതിനാലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ജിപ്സി പെട്രോൾ വാഹനമാണ് . ട്രക്കുകൾക്കും മറ്റ് ഹെവി വാഹങ്ങൾക്കും ഡീസലായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ഡീസൽ വാഹനത്തിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുന്നത് .

Close