അർബുദം - Janam TV

Tag: അർബുദം

മുടി സ്‌ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ; ക്യാൻസറിനും സാധ്യതയെന്ന് പഠനം

മുടി സ്‌ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ; ക്യാൻസറിനും സാധ്യതയെന്ന് പഠനം

മുടി എപ്പോഴും തിളങ്ങുകയും ഒതുക്കത്തോടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആളുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വിധേനയും മുടിയുടെ അഴക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ...

മൂക്ക് മുറിച്ചുകളഞ്ഞു; ആകർഷകമായ കണ്ണുകളും മനോഹരമായ മൂക്കും മാത്രമല്ല, ഇതും  സൗന്ദര്യമെന്ന് ടീന

മൂക്ക് മുറിച്ചുകളഞ്ഞു; ആകർഷകമായ കണ്ണുകളും മനോഹരമായ മൂക്കും മാത്രമല്ല, ഇതും സൗന്ദര്യമെന്ന് ടീന

മൂക്കില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയമോ ? ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ശ്വസിക്കാനും മണം തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ പഞ്ചേന്ദ്രീയങ്ങളിൽ ...