ആദിവാസി - Janam TV

Tag: ആദിവാസി

സുഗതകുമാരിയുടെ സ്വപ്‌നം ഏറ്റെടുത്ത് സേവാഭാരതി; ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി; ‘സുഗതം’ ഈ മാസം തുടങ്ങും

സുഗതകുമാരിയുടെ സ്വപ്‌നം ഏറ്റെടുത്ത് സേവാഭാരതി; ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി; ‘സുഗതം’ ഈ മാസം തുടങ്ങും

പത്തനംതിട്ട: കവയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയുമായി സേവാഭാരതി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ആദിവാസി ഊരുകളുള്ള 25 പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. 'സുഗതം' ...