കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസ് പിടിയിൽ - Janam TV

Tag: കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസ് പിടിയിൽ

കടത്തിയ സ്വർണ്ണം വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് എത്തിച്ചു ; കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസ് പിടിയിൽ

കടത്തിയ സ്വർണ്ണം വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് എത്തിച്ചു ; കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസ് പിടിയിൽ

  കോഴിക്കോട് : കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസ് പിടിയിൽ. കരിപ്പൂരിലെ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പി. മുനിയപ്പനാണ് പിടിയിലായത് .സ്വർണം കടത്തിയ കാരിയറിനെ സഹായിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസിന്റെ വലയിലായത് ...