കഴക്കൂട്ടം - Janam TV

Tag: കഴക്കൂട്ടം

മന്ത്രിമാരെ കാത്തുനിന്നില്ല; കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തുറന്നു; ഉദ്ഘാടനം പിന്നീട്

മന്ത്രിമാരെ കാത്തുനിന്നില്ല; കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തുറന്നു; ഉദ്ഘാടനം പിന്നീട്

തിരുവനന്തപുരം : കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തുറന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും ഇത് തുറക്കാത്തതിൽ ...