കാലിത്തൊഴുത്ത് - Janam TV

Tag: കാലിത്തൊഴുത്ത്

ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ കാലിത്തൊഴുത്തുമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ബന്ധമില്ല; മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ കാലിത്തൊഴുത്തുമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ബന്ധമില്ല; മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പല്ലെന്ന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി. ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പുതിയ കാലിത്തൊഴുത്ത് ...