കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ - Janam TV

Tag: കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ

ഒരു സിനിമാ പരസ്യത്തെപ്പോലും ഭയക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ…: സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇടത് സൈബർ പോരാളികൾക്ക് മറുപടിയുമായി ബൈന്യാമിൻ

ഒരു സിനിമാ പരസ്യത്തെപ്പോലും ഭയക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ…: സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇടത് സൈബർ പോരാളികൾക്ക് മറുപടിയുമായി ബൈന്യാമിൻ

തിരുവനന്തപുരം : കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചിത്രമായ ''ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്'' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് എതിരായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് നോവലിസ്റ്റ് ബെന്യാമിൻ. ഒരു സിനിമ പരസ്യത്തെപ്പോലും ...