കോർപ്പറേറ്റ് ആദായനികുതി - Janam TV

Tag: കോർപ്പറേറ്റ് ആദായനികുതി

വിദേശ മൊബൈൽ നിർമാണ കമ്പനികളിൽ വ്യാപക ആദായനികുതി റെയ്ഡ്; പരിശോധന നടന്നത് 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

രാജ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ശേഖരണം 6.48 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി; കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 35.46 ശതമാനം വളർച്ച-Direct tax collection surges by Rs 6.48 lakh crore

വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവ് 35.46 ശതമാനം ഉയർന്ന് 6.48 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. 2022 ജൂൺ 30ന് അവസാനിച്ച ആദ്യ പാദത്തിൽ രാജ്യം ...