ജനാധിപത്യം - Janam TV

Tag: ജനാധിപത്യം

ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ആരും പറഞ്ഞുതരേണ്ടതില്ല; ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ

ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ആരും പറഞ്ഞുതരേണ്ടതില്ല; ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി : ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആരും പറഞ്ഞുതരേണ്ടതില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി രുചിര കാംബോജ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന നാഗരികസമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാജ്യം. ...