ഡിഐജി നിശാന്തിനി - Janam TV

Tag: ഡിഐജി നിശാന്തിനി

വിഴിഞ്ഞം സംഘർഷം ; ക്രമസമാധാനത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം ; ചുമതല ഡിഐജി നിശാന്തിനിക്ക്

വിഴിഞ്ഞം സംഘർഷം ; ക്രമസമാധാനത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം ; ചുമതല ഡിഐജി നിശാന്തിനിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രമസമാധാനത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ക്രമസമാധാന ചുമതല തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഡിഐജി നിശാന്തിനിക്ക്. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി എം.ആർ അജിത്ത് കുമാർ ആണ് നിശാന്തിനിയെ ...