പശുവിന് പേവിഷബാധ - Janam TV

Tag: പശുവിന് പേവിഷബാധ

പേപ്പട്ടി കടിച്ച പശുവിന്റെ പാൽ കുടിച്ചാൽ പേ ഇളകുമോ ?

പേപ്പട്ടി കടിച്ച പശുവിന്റെ പാൽ കുടിച്ചാൽ പേ ഇളകുമോ ?

സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. പേപ്പട്ടി ആക്രമണം മൂലം പേവിഷബാധയേറ്റുള്ള മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പേപ്പട്ടി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുകയാണ്. കണ്ണൂരിലും തൃശൂരിലും ...