ലിവർ ട്യൂമർ - Janam TV

Tag: ലിവർ ട്യൂമർ

ചരിത്രനേട്ടവുമായി അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് നാനോസയൻസസ്; കരൾ അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നാനോ മെഡിസിന് യുഎസിന്റെയും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെയും പേറ്റന്റ്

ചരിത്രനേട്ടവുമായി അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് നാനോസയൻസസ്; കരൾ അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നാനോ മെഡിസിന് യുഎസിന്റെയും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെയും പേറ്റന്റ്

ന്യൂഡൽഹി: അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠത്തിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് നാനോസയൻസസ് ആൻഡ് മോളിക്യുലാർ മെഡിസിനിലെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ച കരൾ അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നാനോ മെഡിസിന് യുഎസിന്റെയും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെയും പേറ്റന്റ്. ...