ശബരിമല തീർത്ഥാടനം - Janam TV

Tag: ശബരിമല തീർത്ഥാടനം

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ; കാനനപാത വഴിയുള്ള തീർത്ഥാടനം അട്ടിമറിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ്

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ; കാനനപാത വഴിയുള്ള തീർത്ഥാടനം അട്ടിമറിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ്

പത്തനംതിട്ട : പരമ്പരാഗത കാനനപാത വഴിയുള്ള തീർത്ഥാടനം അട്ടിമറിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ്. എരുമേലിയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള കാനനപാതയിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.മുൻവർഷങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും തീർത്ഥാടകർക്ക് ...